De start van het nieuwe schooljaar brengt niet alleen een nieuwe klas en andere leerkrachten of vriendschappen met zich mee, maar vaak ook extra kosten. Naar school gaan kost geld: de aankoop van schoolboeken en cursussen, nieuw schoolmateriaal, maaltijden, openbaar vervoer, uitstappen,... Het tikt snel aan.

Onze school ontvangt, net als elke andere school, werkingsmiddelen van de Vlaamse overheid om bepaalde kosten te dekken. Om de kosten voor de ouders verder te kunnen drukken organiseert de ouderraad zelf enkele aanvullende acitiviteiten (brunch, kaas- en spaghetti-avond, kinderfeest, schoolfeest).

Gratis schoolgerief

Sinds september 2007 is in het basisonderwijs het 'decreet kostenbeheersing basisonderwijs' van kracht. Daarin staat dat scholen geen inschrijvingsgeld mogen vragen of kosten aanrekenen die gemaakt worden om de eindtermen te bereiken. In het decreet is ook een lijst opgenomen met materialen die de school gratis moet voorzien.

 • Handboeken, schriftjes, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën
 • Lat, graadboog, geodriehoek, klok, thermometer, weegschaal
 • ICT: computers met internet, TV, radio, telefoon
 • Multimedia: audiovisuele toestellen, fototoestel
 • Woordenboek, jeugdencyclopedie, cd-rom, DVD
 • Muziekinstrumenten: trommels, fluiten
 • Prentenboeken, voorleesboeken, kinderromans, poëzie, strips
 • Schoolagenda, kalender, dagindeling
 • Lijm, schaar, grondstoffen
 • Potlood, pen, stiften, kleurpotloden, verf, penselen
 • Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal
 • Atlas, wereldbol, kaarten, kompas, zakrekenmachine

Maximumfactuur

In het decreet kostenbeheersing voor het basisonderwijs is ook de dubbele maximumfactuur opgenomen. De maximumfactuur bepaalt het maximumbedrag dat scholen mogen aanrekenen voor activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen. Sinds 1 september 2008 moeten scholen zich hieraan houden.

De 'scherpe maximumfactuur' geldt voor bijvoorbeeld toneelbezoeken, sportactiviteiten en schooluitstappen van één dag. Materiaal dat de kinderen via school moeten aankopen, zoals een verplicht abonnement op een tijdschrift of sportkledij, valt hier ook onder.

Leeftijd en niveau Maximumbedrag (schooljaar 2014-2015)
2- en 3-jarige kleuters 25 EUR
4-jarige kleuters 35 EUR
5-jarige en leerplichtige kleuters 40 EUR
lager onderwijs (per leerjaar) 70 EUR

De 'minder scherpe maximumfactuur' legt het bedrag vast voor meerdaagse uitstappen, bijvoorbeeld zeeklassen, bosklassen en skireizen.

Niveau Maximumbedrag


Kleuterschool

0 EUR
(geen meerdaagse uitstappen)


Lagere school

410 EUR
(voor de hele duur van de lagere school)