Het doel van onze VZW is het bevorderen van de samenwerking tussen school, ouders en de inrichtende macht. Wij proberen dit op de volgende manier te verwezenlijken:

Door het organiseren van allerhande activiteiten proberen we de nodige financiële middelen te verzamelen om de volgende realisaties te verrichten:

  • Tussenkomst in de kosten voor busvervoer & entreegelden bij studiereizen, schoolreizen en culturele activiteiten.

  • Financiële ondersteuning bij het jaarlijkse Grootoudersfeest, het Sinterklaasbezoek, de traktaties op Pasen en het Kinderfeest van de kleuters.

  • 40% van de reiskosten voor sportklassen en sneeuwklassen (jaarlijks afwisselend) en al de kosten die ter plaatse worden gemaakt.

  • Aankopen van de speeltuigen of andere nuttige (speel)materialen die ten goede komen van de kinderen.

Ideeën of opmerkingen, zowel positief als negatief, over elementen als veiligheid, probleemgedrag en buitenschoolse activiteiten kunnen door de ouderraad besproken worden met de leerkrachten en directie van de school. Indien ouders van schoolgaande kinderen zich ongemakkelijk voelen om de school rechtstreeks te contacteren, dan kan steeds de hulp van de ouderraad ingeroepen worden. In eerste instantie verloopt dit contact via de klasafgevaardigde en vervolgens eventueel via de algemene vergadering van de ouderraad.

Enkele leden van onze ouderraad zetelen in de schoolraad, waarop projecten zoals infrastructuur rond en in de school, veiligheid, etc. met de inrichtende macht besproken worden.

Ouders van schoolgaande kinderen die aangesloten zijn bij de ouderraad, hebben het voorrecht om deel te nemen aan de algemene vergadering. Hier wordt niet enkel de organisatie van onze activiteiten besproken. Ook de actuele onderwijsontwikkelingen worden hier toegelicht, evenals de problemen, oplossingen en opmerkingen die worden aangereikt door de ouders zelf. De algemene vergadering vormt een forum waarop onze leden een constructieve dialoog met de schooldirectie en leerkrachten aangaan.

Jaarlijks probeert de ouderraad minimum 1 vormingsavond voor ouders, leerkrachten en eventueel grootouders te organiseren.


Enkele voorbeelden van de voorbije jaren:

  • Gepast reageren op moeilijk gedrag van kleuters
  • EHBO
  • Hoe moet ik grenzen stellen?
  • Huiswerkbegeleiding
  • Veilig internetgebruik
  • Gezellige voorleesmomenten met kinderen